Algemene Voorwaarden

Huurovereenkomst
Party-Project light & music Hattem

1. Algemeen
1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op al onze
overeenkomsten,waarbij Party Project light & music gevestigd te Hattem,
verder te noemen Party Project,zaken aan derden verder te noemen huurder,
in huur afstaat als mede op de uitlegging en de uitvoering daarvan.Deze
voorwaarden liggen bij ons ter inzage en zijn gedeponeerd bij de kamer
van koophandel te Zwolle onder nummer 05068660. Een afschrift van de
voorwaarden is ten alle tijden op aanvraag en bij ons gratis verkrijgbaar.

1.2 De huurder dient op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en
hiermee akkoord te gaan bij ondertekening. Van het in deze voorwaarden
bepaalde kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

2.Duur van de overeenkomst
2.1 Overeenkomsten worden voor de in de overeenkomst bepaalde tijd aangegaan.

3.Legitimatie
3.1 De huurder is verplicht zich te kunnen legitimeren, doormiddel van een geldig
Nederlands legitimatie bewijs of rijbewijs.

4.Borgsom
4.1 Huurder is verplicht een door Party Project vastgestelde borgsom ter hand te
stellen. Party Project behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te
verrekenen met de borgsom even als de eventuele kosten van reparatie en/of
reiniging.

4.2 Party Project is verplicht deze borgsom bij beëindiging van de
huurovereenkomst, nadat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan,
aan de huurder terug te geven.

5.Betaling
5.1 Huurder dient het verschuldigde bedrag vooraf of bij aanvang van de
overeenkomst contant te voldoen,tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5.2 Verrekening of het in mindering brengen van enig ander bedrag of korting door
huurder,vindt niet plaats behoudens schriftelijke veranderingen door
Party Project.

5.3 Bij overschrijdingen van de overeengekomen betalingstermijn, is de huurder
vanaf de 15de dag na factuur datum tot en met de dag van de algemene
voldoening, een vertragingsrente van 1,75% per maand of een gedeelte van de
maand zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of aanmaning zijdens
Party Project vereist is en welke rente direct opeisbaar is.

5.4 Alle(buiten)gerechtelijke incasso kosten die ten gevolge van het niet of tijdig
betalen van de huurder zijn ontstaan of worden veroorzaakt, komen te laste van
de huurder. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% van de
hoofdsom, onverminderd ons het recht hogere kosten aannemelijk te maken met
een minimum van €. 47,50.

5.5 In geval van betaling op rekening wordt overeengekomen dient de huurder het
factuur bedrag en eventuele gefactureerde kosten als bedoeld in artikel 5.3,
14 dagen na factuur datum te betalen.

6.Aansprakelijkheid
6.1 Voor schade die aan huurder of aan derden direct of indirect in gevolge het
gebruik van gehuurde goederen of diensten van Party Project zouden kunnen
ontstaan, is Party Project niet aansprakelijk. Tenzij de schade te wijten is aan
opzet of grove schuld van Party Project. Met name is Party Project niet
aansprakelijk voor directe of indirecte schade, bedrijfsschade hoe genoemd
winstderving en stilstandschade of ieder ander begrip dat hieronder valt.

6.2 Bij ontrecht gebleken klacht is de huurder aansprakelijk de schade te vergoeden
die Party Project hierdoor zal lijden.

6.3 De Huurder is verplicht, aanspraken van derden op gehuurde zaken af te wijzen
en Party Project ter zake te vrijwaren.

7.Verhuur goederen

7.1 Tenzij anders is overeengekomen dient de huurder de goederen op het
afleveradres van Party Project af te halen en op gebreken te controleren.

7.2 De huurder dient na het beëindigen van de overeenkomst, de goederen in
dezelfde staat terug te brengen waarin deze zijn geleverd
(behoudens normale slijtage).

7.3 Indien de huurder de goederen niet tijdig heeft terug bezorgd zal voor iedere dag
of dagdeel dat de goederen te laat zijn geretourneerd, de dagprijs in rekening
worden gebracht.

7.4 Indien goederen worden afgeleverd met reserve onderdelen dient bij
vervanging van de onderdelen wegens normaal gebruik, de vervangende
onderdelen weer bij Party Project ingeleverd te worden. Indien de huurder niet
aan deze verplichting voldoet is de huurder verplicht de tegenwaarde van de
onderdelen te vergoeden aan Party Project.

8.Verplichting van de Huurder
8.1 De huurder is verplicht de gehuurde zaken volgens bedieningsvoorschrift, die
bij aflevering aan de huurder schriftelijk of mondeling wordt overhandigd te
handelen.

8.2 De huurder is verplicht Party Project te alle tijde vrije toegang te verlenen om bij
de gehuurde goederen te komen.

8.2 De huurder mag alleen de gehuurde goederen onderverhuren, beschikbaar
stellen aan derden, als hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen van
Party Project.

8.4 De huurder mag geen veranderingen of reparaties aan de gehuurde goederen
aanbrengen.

8.5 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige handelingen
of ander gebruik dan overeengekomen ten gevolge van een reparatie door
derden, ten gevolge van het gebruik van ongeschikte accessoires, of door een
enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwen, dan
komen deze kosten daarvan voor rekening van de huurder.

8.6 Indien goederen niet naar behoren functioneren, kan na overleg met
Party Project aanspraak worden gemaakt op de teruggave van de huursom.

8.7 De huurder is ervoor verantwoordelijk, c.q zorgt voor eigen rekening en risico,
dat de omstandigheden die voor de werkzaamheden van Party Project van
belang kunnen zijn bekend te maken aan Party Project. De opdrachtgever dient
de werkomstandigheden te optimaliseren.

8.8 De huurder dient zorg te dragen voor een passende, veilige en droge opslag
voor de gehuurde goederen.

8.9 Indien de huurder niet in staat is om welke reden dan ook de gehuurde goederen
aan Party Project terug te (laten) bezorgen dient de huurder aan Party Project
een door Party Project te bepalen schadevergoeding te betalen ter grootte van
de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

9.Annuleren en opzeggen
9.1 –Annulering 28 dagen voor de geboekte datum wordt 10% van de totaal prijs in
rekening gebracht.
-Annulering 14 dagen voor de geboekte datum wordt, 25% van de totaal prijs in
rekening gebracht.
-Annulering 07 dagen voor de geboekte datum wordt, 75% van de totaal prijs in
rekening gebracht.
– Annulering 03 dagen of minder voor de geboekte datum wordt de totaal prijs in
rekening gebracht.

9.2 Annuleren van een overeenkomst kan alleen geschieden doormiddel van een
aan getekend schrijven.

10.Verzekeringen

10.1 Huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend te
zijn met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment
waarop de goederen het afhaal adres verlaten.

10.2 Huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde
goederen tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte
schade van of aan de gehuurde goederen, gedurende de hele huurperiode.
De verzekerde waarde van de gehuurde goederen worden op verzoek van de
huurder aan deze, door Party Project meegedeeld.

11.BUMA STEMRA en Senarechten

11.1 Alle kosten met betrekking van BUMA STEMRA en SENA rechten die
voortvloeien uit het voor en door huurder ten gehore brengen van muziek
hetzij mechanisch, hetzij live in het openbaar dan wel gesloten gelegenheden,
alsmede van het vastleggen van die muziek op audio dragers, waarbij dit ten
gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door Party Project beschikbaar
gestelde apparatuur zijn geheel voor rekening voor de huurder, die voorts
Party Project vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak in zake
BUMA/STEMRA en SENArechten.

12.Geschillen
12.1 Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die verband houden met het voortvloeien uit de door
Party Project gesloten overeenkomsten worden bij uitsluiting berecht door de
bevoegde rechter te Zwolle. Tenzij de huurder binnen een maand nadat wijons
op dit beding hebben beroepen, schriftelijk laat weten voor beslechting van het
geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen Party Project
behoudt zich het recht voor zich te wenden volgens het gemene recht
bevoegde rechter